"Enter"a basıp içeriğe geçin

İslami kaynaklara göre Hızır kimdir?

Mustafa Öztürk’ün Kıssaların Dili isimli kitabından alıntıdır.

Mukâtil b. Süleymân-Dahhâk ve İbn Abbas kanalıyla gelen bir rivayete göre Hızır, Âdem’in oğludur.

(İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Vehb b. Münebbih’e göre Hz. Nuh’un oğlu Sâm’ın soyundan olup tam adı Belyâ b. Melkân b. Fâliğ b. Sâlih b. Âmir b. Erfahşed b. Sâm b. Nuh’tur.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; İbn Kesir, el-Bidâye, I. 326)

Tam adı, Benyâ b. Melkâ b. Kâli’ b. Âbir b. Şâleh b. Erfahşed b. Sâm b. Nuh’tur.

(Salebi, ‘Arâisü’l-Mecâlis, s. 237; İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’ân, III. 99.)

İsmail b. Üveys’ten nakledildiğine göre asıl adı Ma’mer b. Mâlik b. Abdullah b. Nasr b. Ezd’dir.

(İbn Kesir, el-Bidâye, I. 326; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Hz. İlyas ile kardeştir.

(İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 330.)

Bir rivayete göre adı Ahmed’dir.

(Aynî, ‘Umde, XV. 299.)

Zülkarneyn’in veziri ve onun teyzesinin oğludur.

(Makdisî, el-Bed’, III, 78.)

Hz. İlyas’ın kardeşi Mâlik’in oğludur.

(İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 326; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

İbn Kuteybe’nin naklettiğine göre gerçek adı Amâyil b. Nûr el-Ays b. İshak’tır.

(Ebû Muhammed İbn Kuteybe, el-Ma’ârif, Kahire 1960, s. 42; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Kelbî-Ebû Sâlih-Ebû Hureyre ve İbn Abbas tarikiyle gelen bir rivayete göre Hz. Musa’nın ağabeyi Harun’un soyundandır.

(İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I. 160.)

Bir rivayete göre adı Ermiyâ/İrmiyâ (Yeremya) b. Hilki- yâ’dır.

(Taberi, Târîhu’l-Ümem, I. 188; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Muhammed b. Eyyüb’ün İbn Lehîa’dan naklettiğine göre Firavun’un kızdan torunu, yani Firavunun kızının oğludur.

(İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Hz. İshak’ın torunlarından Hazrun b. Amâyil’dir. (İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 326.)

Tam adı, İbn Âmil b. Semâkîn/Semâkhayn (?) b. Melkân b. Alkamâ b. Aysû b. İshak’tır.

(Kurtubî, el-Câmi’, XI, 30.)

Hızır Hz. İlyas ile aynı kişidir.
(İbn Kesir, el-Bidâye, I. 326; Suyûtî, Müfhemât, s. 141.)

Ebû Hâtim es-Sicistânî’nin rivayetine göre Âdem’in çocuklarından Kabil’in oğludur.

(İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Mukâtil b. Süleyman’dan gelen bir rivayete göre adı Elyesa’dır.

(Makdisî, el-Bed’, III. 78; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Hz. İbrahim’in dördüncü oğludur.

(Aynî, ‘Umde, XV. 299.)

Bir rivayete göre adı Hadır b. Âmiyâ veya Hadır b. Firavun’dur.

(İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 326.)

Nekkâş’ın rivayetine göre bizzat Firavun’un oğludur.

(İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Yâfes’in oğludur.

(Aynî, ‘Umde, XV. 299)

Hz. İbrahim’le birlikte Babil’e hicret eden müminlerden birinin oğludur.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; Sa’lebî, ‘Arâisü’l-Mecâlis, s. 240; İbn Kesir, el-Bidâye, I. 326; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I. 160; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Kral Efridun (Feridun) b. Esfiyâ’nm hüküm sürdüğü dönemde veya ondan daha önce yaşamış biridir.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 326; İbn Hacer, el- İsâbe, I. 115; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I. 160.)

Firavun dönemindeki İsrailoğulları peygamberlerinden biridir. (İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 326; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I. 160.)

Übey b. Ka’b’tan gelen bir rivayete göre Firavunlar döneminde Mısır’da yaşayan İsrailoğulları’ndan biridir.

(İbn Mâce, “Fiten” 23.)

Yahudi hükümdarlardan Nâşie b. Emvâs zamanında yaşamış bir peygamberdir.

(Sa’lebî, ‘Arâisü’l-Mecâlis, s. 240.)

Abdullah b. Şevzeb’den gelen bir rivayete göre İran asıllıdır.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I. 160.)

Annesi Rum babası İran asıllıdır.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Babası Rum annesi İran asıllıdır.

(Taberi, Târihu’l-Ümem, I. 188; İbn Hacer, el-İsâbe, I. 115.)

Zâhid hükümdarlardan birinin oğludur.

(Beğavî, Ma’âlimü’t-Tenzil, III. 172.)

Fârisoğulları’ndan olup Şiraz’a iki fersah mesafedeki bir köyde doğmuştur.

(Abdurrahmân Câmî, Nefehâtu’l-Üns Tercümesi, çev. Lâmî Çelebi; haz. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara,1995, s. 92.)

Dünyada bin yıl hüküm sürmüş olan Dahhâk’ın oğludur. (İbn Kesîr, el-Bidâye, I. 299.)

Zülkarneyn ordusunun öncü kuvvetleri arasında yer alan bir şahsiyettir.

(Sa’lebî, ‘Arâisü’l-Mecâlis, s. 240.)

Dünyadan el etek çeken zâhid hükümdarlardan birinin oğludur.

(Beğavî, Ma’âlimü’t-Tenzîl, III. 172; Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, III. 205.)

Künyesi Ebü’l-Abbâs’tır.

(Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, I. 176; İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’ân, III. 99.)

Bunca farklı görüş dikkate alındığında “Hızır kimdir?” sorusuna verilecek en güzel cevap “Hiçbiri” olmalıdır. Belli ki Hızır gerçek değil muhayyel ve mitolojik bir figürdür.

Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir